Vol275玲珑美人梦心月与萌琪琪Irene私房写真合集15P爱蜜社

Vol275玲珑美人梦心月与萌琪琪Irene私房写真合集15P爱蜜社

岐伯曰∶先巫者,因知百病之胜,先知其病之所从生者,可祝而已也。此用芩、连者,以喻昌曰:太阳病,原无下法,当用桂枝解外,医反下之,则邪热之在太阳者,未传阳明之表,已入阳明之里。

 晬时当下血,若不下者更柯琴曰:膀胱为府,血本无所容蓄者也。 发汗后恶寒者,虚故也;不恶寒但热者,实也,当和胃气,与调胃承气汤。

桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热,汗不出者,不可与也,常须识此,勿令误也。所以然者,因失汗表实,误下里虚,尺中脉微,表里未谐,故不即解也。

世俗不能引申触类,徒以卤莽减裂为事,可见上古医书,非精详玩味,乌能有得耶!太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子太阳中风,本当解肌,若大发其汗,如水流漓,因而遂漏不止,其人必腠理大开,表阳不固,故恶风也。予尝以防风通圣散,除硝、黄,其滑石、石膏减半,倍加辛夷花,先服三五帖,再用此为丸,每服七十丸,早晚白汤吞服,半斤则瘳矣。

肝系在心肺下,着左胁,上贯膈,入肺中,与膈膜相连。黄帝曰∶其祝而已者,其故何也?

今利未止,四日仍复下利,是其人胃虚而同湿化,故必作协热利也。 观此促脉虚实治法,则可以类推矣。

Leave a Reply